loading

Regulament

REGULAMENTUL CLUBULUI CRESCATORILOR DE CANARI  SLAVUJARI

I. PARTEA GENERALĂ

Art. 1
Clubul Crescatorilor de Canari de Cantec Slavujari din Romania o Asociatie din cadrul FOR din Romania  înfiinţată în scopul realizării unei noi rase de canari cântători, avand personalitate juridica.

Art. 2
Denumirea este Clubul Crescatorilor de Canari de Cantec Slavujari din Romania denumita in continuare Clubul Canarilor Slavujari.

Art. 3
Clubul Canarilor Slavujari acţionează pe teritoriul Romaniei fiind afiliata la FOR si COM

Art. 4
Sediul Clubului Slavujari este in Bucuresti, Str. Gheorghe Titeica, nr. 180, sector 2.

Art. 5
Sigla Clubului Canarilor Slavujari este stilizată sub forma unei aripi de canar reunita cu steagul Roman .

Art. 6
Clubul Canarilor Slavujari are contul său bancar deschis la Banca Raiffeisen.

Art. 7
Veniturile Clubului Slavujari sunt realizate din: cotizaţii, donaţii, sponsorizări, daruri şi alte primiri băneşti. Acestea se ţin în contul Uniunii şi se pot folosi exclusiv pentru organizarea de concursuri, închirieri de săli, cumpărarea de seminţe pentru hrana exponatelor, cupe, medalii, diplome, taxe judiciare, cheltuieli de călătorie, procurarea sau transportul de colivii şi echipamente de reprezentare şi altele la fel.

 

II. OBIECTIVELE SECŢIEI

Art. 8
Principalele obiective şi sarcini ale Clubului Slavujar sunt :

 • standardizarea rasei;
 • crearea unei foi unitare  de note  cu punctajele stabilite exact pentru notare;
 • stabilirea denumirii cântecului şi turelor şi standardizarea lor;
 • crearea de casete audio unice de formă standard cu înregistrarea tonurilor
 • tuturor melodiilor standardizate şi a turelor cu accent pe cântarea corectă cu
 • punerea în evidenţă a neregularităţilor şi greşelilor, pentru orientare în activitatea crescătorilor şi a arbitrilor care dau note;
 • acordarea de asistenţă profesională membrilor interesaţi în scopul menţinerii şi ameliorării tuturor calităţilor canarilor din această rasă;
 • colaborarea cu arbitrii din cadrul  organizaţiilor pentru protecţia şi  creşterea păsărilor din Romania, dar si din  Serbia, Muntenegru, Croatia, Bulgaria si alte tari  in vederea  formării arbitrilor pentru această rasă de canari.
 • colaborarea cu celelalte societăţi sau Secţii din ţară sau din străinătate d.p.d.v. profesional şi legat de concursuri;

III. MEMBRII, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOR

Art. 9
Membrii ai Clubului Slavujari pot fi toate persoanele interesate, indiferent de  apartenenţa la o anumită societate sau Secţie, cu obligaţia plăţii unei cotizaţii.

Art. 10
Mărimea cotizaţiei şi termenul de plată se stabilesc de către Adunarea generală a Asociatiei Crescatorilor de Canari de cantec Slavujari din Romania. Fiecare membru are datoria de a plăti cotizaţia regulat.

  

IV. CONDUCEREA SECŢIEI

Art. 11
Organul de conducere al “Clubului”este Adunarea Generala (A.G.) care este alcatuita din totalitatea membrilor“Clubului”

Art. 12
Adunarea Generala se intruneste o data pe an în sesiune ordinara si ori de cate ori este necesar in sesiuni extraordinare la convocarea Consiliului Director sau a cel putin 1/3 din membrii “Clubului”.

Art. 13
Hotărârile din acest domeniu de activitate, pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor Clubului Slavujari, se adoptă la Adunarea generală.

Art. 14
Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
-stabileste strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;
aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi bilanţul contabil;
alege şi revocă membrii consiliului director;
alege şi revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori;
-aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea de filiale;
aprobă modificarea actului constitutiv şi a statutului;
aprobă cererile pentru primirea de noi membri;
exclude din asociaţie membrii care nu respecta obligaţiile ce decurg din prezentul statut sau acţionează într-un mod care este incompatibil cu interesele acesteia;
-stabileşte cuantumul cotizaţiilor membrilor asociaţiei pentru anul următor;

Art. 15
Adunarea Generala este legal constituita in prezenta a 2/3 din totalul membrilor “Clubului” si adopta hotarari cu votul majorităţii simple, respectiv a jumatate plus unu din membrii prezenti. In caz de egalitate votul Preşedintelui este decisiv.

In cazul in care la prima convocare Adunarea Generala nu este statutara, a doua sedinta va fi organizata in ziua imediat următoare, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Hotărârile vor fi valabile cu votul majorităţii simple, respectiv a jumatate plus unu din membrii prezenti, indiferent de numărul membrilor “Clubului” participanţi la adunarea generală. In caz de egalitate votul Presedintelui este decisiv.
Adunarea Generala este condusa de Presedinte sau in caz de indisponibilitate de unul din ceilalti membrii ai Consiliului Director.
Hotararile Adunarii Generale se semneaza de catre Presedintele Consiliului Director şi de către secretarul de şedinţă.
Preşedintele Consiliului Director poate da mandat altei persoane pentru a prezida adunarea generală caz în care persoana mandatată va semna hotărârea adunării generale în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art. 16
Consiliul Director  asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.

Art. 17
Preşedintele sau, în lipsa lui, Vice-Preşedintele, reprezintă şi angajează“Clubul”  în limitele statutului sau hotărârilor Adunării Generale. În general, Preşedintele va îndeplini toate îndatoririle aşa cum au fost precizate de către Consiliul Director.

Art. 18
Vice-Preşedintele reprezintă şi angajează“Clubul” în cazul absenţei sau incapacităţii Preşedintelui, regulile prevăzute in prezentul statut aplicându-se în mod corespunzător şi Vice-Preşedintelui.

V. PREVEDERI TRANZITORII ŞI FINALE

Art. 19
Interpretarea prezentului regulament ţine de competenţa Adunării generale a Clubului Crescatorilor de Canari de Cantec Slavujari.

 Art. 20
Propunerile de modificare şi completare a acestui regulament se transmit Preşedintelui Clubului Crescatorilor de Canari de Cantec din Romania şi se adoptă de către Adunarea generală a Secţiei.

Art. 21
Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către Adunarea generală a Clubului Crescatorilor de Canari de Cantec Slavujari din Romania.

Presedintele Clubului Crescatorilor de Canari de Cantec din Romania

 Dl. Sorin FLOREA

REGULAMENT PRIVIND PREMIEREA ŞI PUNCTAREA LA CONCURSURILE DE CANARI „SRPSKI PEVAC-SLAVUJAR”

Art. 1
La concursurile de canari „Slavujari” se împart următoarele premii pentru cele mai bune păsări:

Locul I               MEDALIA DE AUR SI CUPĂ si premiul in valoare de 2000 Lei
Locul  II            MEDALIA DE ARGINT SI CUPĂ si  premiul in valoare de 1000 Lei
Locul III            MEDALIA DE BRONZ SI CUPĂ si premiul in valoare de 500 Lei

 

Art. 2
Pentru ca o pasăre să cucerească locul I şi să devină campion trebuie să primească 90 sau mai multe puncte pentru categoria de păsări tinere şi păsări mature, 180 de puncte sau mai multe pentru perechi şi 320 puncte sau mai multe  pentru categoria colecţii.

Pentru ca o pasăre să cucerească locul II trebuie să primească 80 sau mai multe puncte pentru categoria de păsări tinere şi păsări mature, 160 de puncte sau mai multe pentru perechi şi 280 puncte sau mai multe  pentru categoria colecţii.

Pentru ca o pasăre să cucerească locul III trebuie să primească 70 sau mai multe puncte pentru categoria de păsări tinere şi păsări mature, 140 de puncte sau mai multe pentru perechi şi 240 puncte sau mai multe  pentru categoria colecţii.

La concursurile de  canari „-Slavujar” se punctează primele 10 locuri dar numai pentru păsările care primesc 70 puncte sau mai mult, în felul următor:

Locul I          20 puncte
Locul II         15 puncte
Locul III        10 puncte
Locul IV         7 puncte
Locul V          6 puncte
Locul VI         5 puncte
Locul VII        4 puncte
Locul VIII       3 puncte
Locul IX          2 puncte
Locul X           1 punct

Campionul expoziţiei mai primeşte suplimentar încă 5 puncte.

Art. 3
Campionul expoziţiei este pasărea care a primit cel mai mare punctaj.
Poate fi declarată campion al expoziţiei şi o colecţie, după opinia arbitrilor.

Art. 4
FOAIA CU NOTE PENTRU CANARI CU CÂNTEC DE PRIVIGHETOARE „SRPSKI PEVAC –SLAVUJAR” (Tradus: „Cântăreţul sârb-privighetor”)

 

Nume şi prenume                                ____________________                 Colivia nr              ____/____/_____

Culoarea păsării                  ____________________ Nr.inelului             ______________

Ture

grele

Me-Me

6-10

Dublu broască

6-10

Trunchiat

6-10

Pu-pu-pu

6-10

Skuki

6-10

Clocot

6-10

Ture

semi-grele

Cuja-Cuja

4-8

Râcâit

4-8

Voci-voci

4-8

Hu-Hu

4-8

Ţaca-ţaca

4-8

Ecou

4-8

Cloncănit

4-8

Ture

medii

căţei

3-6

vogiahi

3-6

gâlgâit

3-6

cotcodăcit

3-6

Vigu-vigu

3-6

Repezit

3-6

Ciripit (1,2)

3-6

Ture

uşoare

Melodie de privighetoare

2-5

Cucia-cucia (culi-culi)

2-5

Vui-vui

2-5

Iho

2-5

Schiu

2-5

Svâr-svâr

2-5

Ture

libere

3-7

3-7

3-7

3-7

3-7

3-7

3-7

Impresia liberă a evaluatorului

1-10

Punctaj negativ pentru ture

-3  la -10

OBSERVAŢII

Punctaj total

Punctaj total pentru o pereche

Punctaj total pt.o colecţie

Art. 5
Premiile care se acordă de către Clubul Slavujari  la sfârşitul sezonului de concursuri, sunt:

CAMPION ABSOLUT                      – este pasărea care a primit cel mai mare număr de puncte în sezonul de concursuri. Pentru succesul obţinut primeşte o cupă pe care sunt înscrise datele şi inelul păsării.

CRESCĂTORUL ANULUI              – este crescătorul care a cucerit cel mai mare număr de puncte în sezonul de concursuri. Pentru succesul obţinut primeşte o cupă pe care sunt înscrise numele şi prenumele şi denumirea clubului

Bucuresti

04.04.2011

________________________________________________

Traducere din limba sârbă

SRPSKI PEVAC-SLAVUJAR

tradus : Cântăreţul sârb-privighetoare

REGULAMENT PRIVIND MĂRIMEA INELULUI PENTRU CANARI CU CÂNTEC DE PRIVIGHETOARE SLAVUJARI

Art. 1
Inelul pentru canari cu cântec de privighetoare Slavujari  are diametrul de 3,2 mm.

Art. 2
Inelul trebuie să fie din aluminiu, să aibă forma prescrisă, de o anumită culoare şi trebuie să aibă numai însemnele prescrise de Clubul Slavujari şi anume:  sigla ţării, numărul matricol al clubului, numărul matricol al crescătorului, anul creşterii păsării şi numărul curent al inelului.

Art. 3
Inelul trebuie să fie comandat exclusiv prin Clubul Slavujari.

Art. 4
O pasăre nu poate avea două inele şi nici o altă însemnare pe picior.

PREŞEDINTELE Clubului Slavujari

Florea Sorin

____________________________________

Traducere din limba sârbă

SRPSKI PEVAC-SLAVUJAR

tradus : Cântăreţul sârb-privighetor

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A CONCURSURILOR DE CANARI CU CÂNTEC DE PRIVIGHETOARE  „SRPSKI PEVAC-SLAVUJAR”

Art. 1
Secţia Clubul Slavujari organizează în fiecare an concursuri conform calendarului ce se stabileşte înainte de începerea concursurilor.

Art. 2
La concursul din anul 2011 dreptul de participare la concurs îl au toate păsările care sunt înregistrate şi care au puse inelele inscriptionate AOR 2011 (pentru parari tinere) si inele AOR din anii precedenti pentru pasarile mature.

Incepand cu anul 2012 vor avea drept de participare doar pasarile inscrise in registrul Clubului Crescatorilor de Canari de Cantec Slavujari din Romania si avand inel inscriptionat cu initialele CCSR

Registrul matricol se completează pe un formular special şi se predă anual secretarului Clubului Slavujari înainte de primul concurs din anul respectiv.

Art. 3
Inelul trebuie să fie curat şi comandat exclusiv prin Clubul Canarilor Slavujari . Dacă nu este comandat prin Clubul Canarilor Slavujari, crescătorul nu poate participa la concurs.

Art. 4
Concursurile trebuie să devină tradiţionale şi scopul lor este de a aduna toate organizaţiile şi iubitorii de Slavujari din toată ţară şi din strainatate.

Art. 5
Concursurile trebuie să aibă loc conform calendarului convenit dinainte.

Art. 6
Clubul Slavujari organizează concursurile si se obligă să asigure spaţiile, hrana, persoanele care răspund de primirea păsărilor (comisie), cheltuielile pentru arbitri şi premiile pentru premierea păsărilor conform regulamentului.

Art. 7
Arbitrii sunt desemnaţi de comitetul executiv al Clubului Slavujari si vor fi alesi din randul arbitrilor nationali si internationali.

Art.8
Concursul se desfăşoară pe următoarele categorii:

 • Păsări tinere individual
 • Păsări  mature individual
 • Păsări-perechi (două păsări mature sau tinere)
 • Colecţie (patru păsări mature sau tinere).

Art. 9
Numărul de păsări ce pot fi prezentate de un proprietar este nelimitat. Concursul se va ţine dacă participă cel putin trei sau mai mulţi concurenţi la toate cele trei grupe de concurs.

Art.10
Clubul Slavujari, care organizează concursul trebuie să-i informeze pe toţi membrii cu 30 zile înainte de data fixată a concursului.

Art. 11
Concursul are loc în coliviile de concurs ale căror dimensiuni sunt prevăzute prin regulile C.O.M-.ului pentru canarii cântători.

Păsările expuse în alte colivii nu se vor evalua.

Art. 12
Concursul are următoarea ordine de desfăşurare:

 • Primirea păsărilor
 • Salutarea oaspeţilor, prezentarea arbitrilor şi proclamarea deschiderii concursului,
 • Evaluarea păsărilor,
 • După încheierea concursului se va permite celor interesaţi ca timp de o oră să vadă şi să audă păsările,
 • Declararea câştigătorului şi împărţirea festivă a premiilor
 • Inchiderea concursului şi plecarea păsărilor.

Art. 13
Organizatorul concursului trebuie să asigure două spaţii pentru desfăşurarea concursului. Într-unul va primi păsările şi în celălalt se va face evaluarea. Mărimea spaţiilor depinde de numărul de păsări. In spaţiu stau numai arbitrii şi comisia de recepţie a păsărilor (unul dintre cei doi membri). In spaţiul respectiv trebuie să fie linişte iar temperatura să fie între 18-20oC.

Art. 14
Comisia de recepţie a păsărilor înscrie pe un formular special păsările venite, marchează coliviile, înscrie numerele inelelor, culoarea păsărilor, numele şi prenumele crescătorului (care se ţin secrete până la terminarea evaluărilor). După terminarea evaluării, Comisia de recepţie a păsărilor completează în foile cu note, datele privind proprietarul, numărul inelului, marchează păsările premiate şi controlează inelele de la păsările premiate

Art. 15
Gazda trebuie mai ales ca la sfârşitul concursului să dea imediat tuturor concurenţilor câte o copie a foii originale cu note.
Gazda trebuie să transmită secretarului Clubului Slavujari foaia cu note originală şi raportul de concurs.

Art. 16
Mărimea taxei de prezentare a păsărilor la concurs se stabileşte de Clubul Slavujari.

Art. 17
Comisia pentru primirea păsărilor aduce păsările în faţa evaluatorilor şi le duce înapoi,  în ordinea stabilită şi ia de la aceştia foile cu note, după terminarea concursrului.
Se aduc câte două păsări şi se pun  pe o masă în faţa arbitrilor. Păsările nu trebuie să se vadă între ele.

Art. 18
In funcţie de aprecierea sa, Comisia de primire a păsărilor nu trebuie să primească păsări bolnave, îndepărtându-le de la concurs.

Bucuresti

PREŞEDINTELE SECŢIEI

Florea Sorin